สมัครสมาชิกพรรคมหาชน
เริ่มสมัครสมาชิกพรรคมหาชนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ข้อมูลส่วนบุคคล


กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารสำหรับสมัครสมาชิกพรรค

สำเนาเอกสารต่างๆ หากต้องการถ่ายด้วยกล้องมือถือ กรุณาถ่ายจากสำเนาเอกสารขนาด A4 พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ระบบรองรับไฟล์ jpg หรือ png


+
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(ยังไม่หมดอายุ)
+
สำเนาทะเบียนบ้าน
+
รูปถ่ายครึ่งตัว
(สำหรับบัตรสมาชิกพรรค)
+
สำเนาใบสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย
(ถ้ามี)
+
สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ
(ถ้ามี)
+
อื่นๆ
ประวัติทางการเมือง
ถ้อยคำแถลงเกี่ยวกับอุดมการณ์ของพรรคมหาชนและการชำระเงินค่าบำรุงพรรค


ข้าพเจ้ามีความเชื่อถือและมีอุดมการณ์ทางการเมืองตามคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคมหาชน

ข้าพเจ้าจะยึดมั่นและจะไม่ทรยศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคมหาชน และจะเคารพข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบทั้งปวงของพรรคมหาชนทั้งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

เมื่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคมหาชนตอบรับคำขอสมัครสมาชิกพรรคมหาชนของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าประสงค์ให้พรรคมหาชนเรียกเก็บค่าบำรุงพรรคจากข้าพเจ้า