พรรคมหาชน

เท่าเทียม เท่ากัน ทั่วไทย

นโยบายพรรค

พรรคมหาชน เรากลับมาเพื่อทำให้คนไทยเท่ากันอีกครั้ง
  • จะส่งเสริมและพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

  • จะดำเนินการทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และสร้างความเสมอภาคในสังคม

  • จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย

  • จะส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่อาคารรอยัลลานนา ทาวเวอร์ ชั้น ๑ เลขที่ ๒๑๐/๗ ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐